ropoto

Ξεκίνησε, από τον Δήμο Πύλης, η δημοπράτηση & ενός άλλου έργου που αφορά στην «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού», προϋπολογισμού 137.096,78€ χωρίς Φ.Π.Α», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, από πλευράς των εν δυνάμει αναδόχων, την 30η Νοεμβρίου 2018.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Ροπωτού, ώστε να γίνεται πιο ομαλή η πρόσβαση και η μετακίνηση των κατοίκων της τ.κ. Ροπωτού.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει αποκατάσταση των τσιμεντοστρώσεων στις εξής θέσεις:

• Στην θέση Καρακικέικα τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ. περίπου.

• Στην θέση Αγία Τριάδα μέχρι τη θέση Αη Λιά τσιμεντόστρωση μήκους 300,00 μ.

• Στη θέση από Γούλα έως Ν. Μπλετσογιάννη τσιμεντόστρωση μήκους 250,00 μ.

• Στην θέση Δημητράκαινα από οικία Δούλου Β. έως Τζάνη τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ. περίπου.

• Στην περιοχή Τσεκούρα βελτίωση της οδού με θραυστό υλικό.

• Στην θέση Παλαιοκλήσι προς Ραμιωταίικια σε σημείο που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία απαιτείται η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού, με τους απαιτούμενους πτερυγότοιχους με σκυρόδεμα. Επίσης σε τμήμα της οδού θα κατασκευαστεί και τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 μ. περίπου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 170.000,01€ για εργασίες, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. Οι πιστώσεις προέρχονται από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας του Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 89.000,01 € και από (ΣΑΤΑ) του Δήμου Πύλης με το ποσό των 81.000,00 € με κωδικό ΚΑ. 30-7336.005

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο από την Περίληψη της Διακήρυξης

 Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού», με προϋπολογισμό 137.096,78€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά : 5.181,03€, Σκυροδέματα – Τεχνικά : 130.538,51€

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350326, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στέλλα Παρασκευά.
  2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 – 11 – 2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.742,00€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  5. Χρηματοδότηση : Δήμος Πύλης (30-7333.035) – ΣΑΕ055 Υπυργείο Εσωτερικών
  6. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δήμος Πύλης – Δ.Ε. Πύλης – Τ.Κ. Ροπωτού
  7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 5 (πέντε) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  8. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.
Load More Related Articles
Load More In Τοπικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Κάλεσμα σε μέλη & φίλους του ΚΙΝΑΛ Τρικάλων, σε συζήτηση για την Τ.Α.

Tο Κίνημα Αλλαγής, καλεί όλους τους φίλους και τα μέλη, καθώς και τη δημοτική  παράταξη, «…