trapeza-thw-ellados

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76).

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% (Κατηγορία Α’) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% (Κατηγορία Β’)
1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ(36) ΕΝΝΕΑ (9)
2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΟΚΤΩ (8) ΔΥΟ (2)
3 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΑ (1) ΜΙΑ (1)
4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
5 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΕΙΣ (3) ΜΙΑ (1)
6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΕΙΣ (3) ΜΙΑ (1)
7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΛΑΜΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΔΥΟ (2) ΜΙΑ (1)
9 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
10 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΡΟΔΟΥ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)
11 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΑΜΟΥ ΜΙΑ (1) ΜΙΑ (1)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ (62) ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ(14)

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του από 26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Προσόντα υποψήφιων

Οι υποψήφιοι/ες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας, πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να συγκεντρώνουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις ως κατωτέρω:

Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).

Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν τα έτη 1991 έως και 1999. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα.

Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.

Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή. Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του από 26/03/2021 έως και 16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Τράπεζα της Ελλάδος – Τα κριτήρια των υποψηφίων

Η πρόσληψη για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής, γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια: α. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

Στην κατηγορία Β΄ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. β. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας γ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου. δ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή τη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία, την προϋπηρεσία στα σώματα ασφαλείας. ε. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Τράπεζα της Ελλάδος – Αυτα ειναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν

Τα δικαιολογητικά που όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτωση 10, της ενότητας Α, του Κεφαλαίου ΙΙ. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της Κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 12 της ενότητας Α του Κεφαλαίου ΙΙ (προσόντα υποψηφίων – προϋποθέσεις), δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (B2).

7. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Πηγή:e-dimosio.gr

Load More Related Articles
Load More In Εργασία - Απασχόληση
Comments are closed.

Check Also

Το δρόμο από Οξύνεια προς Εθνική Οδό Τρικάλων – Γρεβενών βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το δρόμο που ενώνει τo Δημοτικό Διαμέρισμα της Οξύνειας με την Εθνική Οδό Τρικάλων – Γρεβε…