Dimarxeio-2

Σε τροχιά  συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έχει τεθεί από χθες εκ του Δ. Πύλης, η μελέτη που αφορά έργα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πύλης κατά τη διάρκεια του έτους, με το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου να ανέρχεται στο ποσό των 73.464,03 με τον Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν κυρίως σε οικοδομικές εργασίες συντήρησης στεγών και τοιχοποιίας αλλά και γενικότερα σε εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων .

Πιο συγκεκριμένα θα συντηρηθούν σχολικές εγκαταστάσεις :

Στην Τ.Κ. Στουρναραίικων στο Δημοτικό Σχολείο οπού θα γίνει καθαίρεση της επικεράμωσης και αντικατάσταση με επιστέγαση από λαμαρίνα καθώς και εργασίες συντήρησης όπου υποδειχθούν από την Υπηρεσία .

Στην Τ Κ Αιθήκων στο Δημοτικό Σχολείο την αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων του κτιρίου και στην αντικατάστασή τους με νέα αλουμινίου χρώματος καφέ. Πιο αναλυτικά θα αντικατασταθούν έξι (6) παράθυρα στην κύρια όψη του κτιρίου με υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα, τα οποία θα φέρουν διπλούς θερμομονωτικούς και ηχομονωτικούς ανακλαστικούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) . Επίσης θα αντικατασταθεί η εξώπορτα του σχολείου με δίφυλλη υαλόθυρα αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη καθώς και εργασίες συντήρησης όπου υποδειχθούν από την υπηρεσία .

Επιδιόρθωση σκέπης του κτηρίου ΓΕΛ στη Τ.Κ Πύλης .

Αποκατάσταση ζημιών στα κτήρια του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού της Τ.Κ Λυγαριάς .

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εκτελούνται είναι εσωτερικά των σχολικών κτιρίων και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

• επισκευές – συντηρήσεις σκεπών , στεγών, τοίχων, πλακών

• αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).

• αποκατάσταση οροφής αιθουσών διδασκαλίας όπου έχει αποκολληθεί τμήμα επιχρίσματος .

• καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων ή συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων .

• χρωματισμοί σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων, σε όσες αποχρώσεις υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

• αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών αφού προηγηθεί η αποξήλωση τους .

• επιστρώσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια, πλάκες μαλακού μαρμάρου, κυβόλιθων, πλάκες τσιμέντου αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων – φθαρμένων .

• επενδύσεις τοίχων με πλακίδια αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων – φθαρμένων πλακιδίων.

• επισκευή των παλαιών.η αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .

Με την σχετική μελέτη, το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσόν των 73.464,03 με τον Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Πύλης

Ακολουθεί η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού…

1. O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων», με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, προϋπολογισμού 59.245,19€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών (ποσό με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : 58.351,00€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 20 – 7 -2018. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15) ευρώ. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους από τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτρης Φέκος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 – 7 – 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 30 – 7 – 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Πύλης.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Πύλης (ΥΠΕΣ ΣΑΕ055) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Πύλης

Load More Related Articles
Load More In Τοπικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Το πρόγραμμα & οι διαιτητές των αγώνων του Σαββάτου στην Α’ ερασιτεχνική

Ακολουθεί πίνακας με τα παιχνίδια & τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην Α΄ ερασιτεχνι…