el anoikto pan

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 7 Προπτυχιακά και 29 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 381/29-05-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 7 Προπτυχιακά και 29 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2018 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ (450 θέσεις)
2. Πληροφορική- ΠΛΗ (950 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (800 θέσεις)
4. Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (300)
5. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ (900 θέσεις)
6. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ (1000 θέσεις)
7. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ (100 θέσεις)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1. Master in Business Administration»-ΜΒΑ (520 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ (470 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ (515 θέσεις)
4. Τραπεζική –ΤΡΑ (545 θέσεις)
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων -ΔΠΜ (540 θέσεις)
6. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του
οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ (80 θέσεις)
7. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)
8. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)
9. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – ΣΔΣ (150 θέσεις)
10. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ (445 θέσεις)
11. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ (100 θέσεις)
12. Διαχείριση Τεχνικών Έργων -ΔΧΤ(420 θέσεις)
13. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός -ΠΣΧ (260 θέσεις)
14. Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ (335 θέσεις)
15. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – ΠΣΦ (200 θέσεις)
16. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή
Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ (200 θέσεις)
17. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ
(220 θέσεις)
18. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ
(300 θέσεις)
19. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά -ΜΣΜ (120 θέσεις)
20. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ (110 θέσεις)
21. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ (70 θέσεις)
22. Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ (70 θέσεις)
23. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ (35 θέσεις)
24. Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ (800 θέσεις)
25. Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (300 θέσεις)
26. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός –
ΟΡΘ(180 θέσεις)
27. Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)
28. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (200 θέσεις)
29. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (300
θέσεις)

Η υ π ο β ο λ ή τ ω ν α ι τ ή σ ε ω ν θ α γ ί ν ε ι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά μ έ σ ω τ ο υ δ ι α δ ι κ τ ύ ο υ . Η έ ν α ρ ξ η υ π ο β ο λ ή ς τ ω ν α ι τ ή σ ε ω ν ξ ε κ ι ν ά ε ι α π ό τ η ν 4η Ιουνίου 2018 κ α ι ώ ρ α 1 5 . 0 0 . Τ ο σ ύ σ τ η μ α υ π ο β ο λ ή ς α ι τ ή σ ε ω ν θ α π α ρ α μ ε ί ν ε ι α ν ο ι κ τ ό μ έ χ ρ ι τ η σ υ μ π λ ή ρ ω σ η τ ο υ α ρ ι θ μ ο ύ τ ω ν
π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ω ν θ έ σ ε ω ν κ α ι σ ε κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ό χ ι π έ ρ α ν της 9η ς Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 1 8 κ α ι ώ ρ α 1 5 . 0 0 .

 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

 Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών ΜΒΑ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ, ΔΙΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΠΛΣ, ΚΦΕ, ΜΣΜ, ΣΔΥ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ, ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.

 Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΔΙΤ και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΠΕΔ, ΑΣΚ, ΚΑΟ, ΣΔΣ, LRM, ΔΙΣ,
ΑΔΕ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας.

 Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου
2017.

 Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των
υποψηφίων.

 Δύναται να υποβάλλουν αίτηση τελειόφοιτοι φοιτητές υπό την προϋπόθεση αποστολής της βεβαίωσης ολοκλήρωσης
σπουδών τους στο τμήμα Μητρώου φοιτητών έως τις 12 Αυγούστου 2018.

 Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα
σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2018.

 Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του
Ν.2552/97.

 Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο
Πρόγραμμα Σπουδών.
 Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο
εκπαίδευσης του ΕΑΠ.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν.
4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το τμήμα Μητρώου στο email
info@eap.gr ή στα τηλέφωνα (2610) 367 300, 367 600, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ
στις πόλεις:
Αθήνα, (Γραβιάς 4-6, Αθήνα, ΤΚ 10678) τηλ. 210 9097229, 9097207
Θεσσαλονίκη, (Αλεξανδρουπόλεως 10 ) τηλ. 2310 534187
Λάρισα, (Ηρώων Πολυτεχνείου 211,ΤΚ 41221) τηλ. 2410 236974
Τρίπολη, (Πετροπούλειο Κληροδότημα, Μαλλιαροπούλου 1, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη) τηλ. 2710 230263
Κομοτηνή, (Παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων , Οδός Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6) τηλ. 25310 30404
Κοζάνη, (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 1ος Όροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφεία Διοίκησης, 50100 Κοζάνη)
τηλ. 24610 56425
Ιωάννινα, (ΔΙΚΕΠΠΕΕ ‘Σταύρος Νιάρχος’, Αίθουσα 4, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα)
τηλ. 26510 09129
Αρχάνες, (Δ. Τσικριτζή 4, Άνω Αρχάνες, ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης), τηλ. 2813 404031
Πάτρα, 4 Ιουνίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Load More Related Articles
Load More In Εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Η πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής στα Τρίκαλα (ΒΙΝΤΕΟ)

ORTHODOXIA.INFO | Αναστάσιος Βόπης Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την παρουσία εκατοντάδων…