Vrontero-Korp-ok

Ξεκίνησε, από τον Δήμο Πύλης, η δημοπράτηση του έργου που αφορά στην «Κατασκευή Προπονητικού Κέντρου στη θέση «Κορπ» στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης» προετοιμασίας ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε απόσταση 1km από τον οικισμό της Βλάχας με 1.200,00m υψόμετρο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, από πλευράς εν δυνάμει αναδόχων, την 29η Νοεμβρίου 2018.

Ο εργολάβος αναμένεται να εγκατασταθεί στο έργο, σύμφωνα & με την προβλεπόμενη σύμβαση, περί τα μέσα Μαρτίου & να ολοκληρώσει τις εργασίες του σε 12 μήνες από την εγκατάσταση.

Η κατάλληλη γεωμορφολογία του εδάφους καθώς και το υψόμετρο θεωρούνται ιδανικά για την προπόνηση των αθλητών. Η έκταση είναι περίπου 18 στρέμματα, με το Δήμο Πύλης να έχει την αποκλειστική κυριότητα. Το αθλητικό κέντρο θα καλύπτει την προετοιμασία αθλητών στίβου, ποδοσφαίρου αλλά και άλλων ολυμπιακών αθλημάτων όπως ρυθμική γυμναστική, τοξοβολία, σκοποβολή.

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα να αθλούνται τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της περιοχής. Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η προπόνηση των αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιδιώκεται έτσι η κατασκευή ενός έργου που θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς των αθλητών και θα συντελέσει στην τουριστική ανάπτυξη και στην οικονομική αναθέρμανση τόσο του Δήμου, του Νομού, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα.

Προβλέπεται η κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου διαστάσεων 100x 64,00m και περιμετρικού στίβου 400,00m με 6 διαδρόμους και μία κύρια ευθεία 6 διαδρομών και περίφραξη του χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τεχνικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 610.000,00 €, οι εργασίες ανέρχονται σε ποσό 491.935,48€, με Γ.Ε. & Ο.Ε. , απρόβλεπτα και αναθεώρηση, ενώ ο Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 118.064,52€.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 017 με Κ.Α. 2014 ΕΠ 01700016 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ως υποέργο 1 με διάθεση πίστωσης 500.000,00 ευρώ και από πόρους ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης κατά το ποσό των 110.000,00€.

 

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο από την Περίληψη της Διακήρυξης

 Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Κατασκευή Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης», με προϋπολογισμό 491.935,48€ χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά : 167.859,54€, Τεχνικά έργα : 146.726,98€, Οδοστρωσία : 96.572,94€, Ασφαλτικά (με την αξία της ασφάλτου) : 71.036,24€.

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350326, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στέλλα Παρασκευά.
  2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 29 – 11 – 2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.838,71€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  5. Χρηματοδότηση : Δήμος Πύλης (30-7326.003) – 2014ΕΠ01700016 Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  6. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δήμος Πύλης – Δ.Ε. Αιθήκων – Τ.Κ. Βροντερού
  7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  8. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.
Load More Related Articles
Load More In Τοπικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων, στην 3η συνάντηση των εταίρων στην Μαδρίτη, μέσω του Erasmus+ KA2

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «IceVET – Integration …