ÐëáóôéêÝò óáêïýëåò óå êÜäï óêïõðéäéþí óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí ôçí ÔåôÜñôç 3 Éáíïõáñßïõ 2018. Ìå ôçí Ýëåõóç ôïõ 2018, Ýðáøå êáé ç äùñåÜí äéÜèåóç ôçò ðëáóôéêÞò óáêïýëáò áðü ôá ôáìåßá ôùí óïýðåñ ìÜñêåô êáé ôùí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí, åíþ èá óõíå÷ßóïõí íá äéáôßèåíôáé äùñåÜí óå ëáúêÝò áãïñÝò êáé ðåñßðôåñá. ÐëÝïí èåóðßæåôáé áíôáðïäïôéêü ðåñéâáëëïíôéêü ôÝëïò ãéá êÜèå áãïñÜ ðëáóôéêÞò óáêïýëáò áðü ôïõò êáôáíáëùôÝò, üðùò Üëëùóôå ãßíåôáé êáé óå Üëëåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò. ÊÜèå ðëáóôéêÞ óáêïýëá êïóôßæåé ôÝóóåñá ëåðôÜ åíþ áðü 1/1/2019 ôï êüóôïò ôïõò èá åßíáé 9 ëåðôÜ. Óêïðüò åßíáé íá ìåéùèåß ç ñýðáíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé éäéáßôåñá ôùí õäÜôéíùí ïéêïóõóôçìÜôùí.
(EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Ένα μωρό εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε κάδο στο κέντρο της Καλαμάτας , όπως όλα δείχνουν το μωρό είχε γεννηθεί πριν μερικές ώρες και είναι καλά στην υγεία του.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, έγινε αντιληπτό από υπάλληλο της καθαριότητας όταν πήγε εκεί για να κάνει αποκομιδή των απορριμμάτων.

Το βρέφος πλέον βρίσκεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ η Αστυνομία έχει αναλάβει να εντοπίσει τους γονείς και γιατί το νεογνό εγκαταλείφτηκε εκεί.

Πηγή: newsbeast.gr

Load More Related Articles
Load More In Ελλάδα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Σε πανηγυρικό κλίμα η κοπή της βασιλόπιτας, για τον Γ.Σ. Γόμφων (βίντεο/φωτό)

Σε πανηγυρικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας, για τον Γ.Σ. Γόμφων, χθες βρ…