DSC05042

Σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου » Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Πινδέων «, προβαίνει η δημοτική Αρχή, που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων που έχουν προηγηθεί, αλλά και σε άλλους που θα ακολουθήσουν…

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντηρήσεως των τεχνικών υποδομών στους οικισμούς της Δ.Ε Πινδέων του Δήμου Πύλης κυρίως με την αποκατάσταση, συντήρηση και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.

Γενικά πρόκειται για εργασίες , όπως αυτές προέκυψαν και από τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων , που αποβλέπουν στη βελτίωση και συντήρηση των τεχνικών υποδομών εντός των οικισμών καθώς και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης λόγω των παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων σε συνάρτηση με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και τα γεωτεχνικά δεδομένα αυτής. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι εκτεταμένες κατολισθήσεις πρανών, η βύθιση του καταστρώματος της οδού σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου καθώς και η ανεξέλεγκτη ροή των επιφανειακών υδάτων λόγω της μη ύπαρξης των απαραίτητων τεχνικών έργων.

Με την παρούσα εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης προβλέπεται η διάνοιξη τάφρων απορροής των υδάτων, η κατασκευή σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και άλλων απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – Απομάκρυνση των χωμάτινων όγκων που βρίσκονται στην διατομή της οδού καθώς και εκσκαφή αν κριθεί αναγκαίο για την εύρεση υγιούς υπόβαθρου – Εκσκαφές διαπλάτυνσης του καταστρώματος όπου χρειάζεται – Κατασκευή επιχωμάτων με αμμοχάλικα – Διάνοιξη τάφρων απορροής των υδάτων – Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

2.- ΤΕΧΝΙΚΑ – Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με άοπλο σκυρόδεμα και τοίχοι εκ συρματοκιβωτίων για την προστασία πρανών εκσκαφών και επιχωμάτων όπου χρειάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις τις επίβλεψης. – Κατασκευή σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών. Κατασκευή επενδυμένων τάφρων . – Πλακοστρώσεις – Επενδύσεις με πέτρα – Λιθοδομές

3.- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Στα τμήματα των οδών όπου θα γίνει τσιμεντόστρωση αυτή θα γίνει αφού προηγηθεί καθαίρεση παλαιού σκυροδέματος όπου χρειάζεται, ισοπέδωση και διαμόρφωση του καταστρώματος με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20.

Στα πλαίσια της εργολαβίας θα εκτελεστούν μικρά τεχνικά έργα (σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης εκ σκυροδέματος κ.λπ.) ,στηθαία ασφαλείας, κατασκευή πεζοδρομίων με επιστρώσεις αυτών, κατασκευή ή επισκευή λιθοδομών με τη διαμόρφωση και την αρμολόγηση αυτών.

Επειδή πρόκειται για έργο συντήρησης στο οποίο η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη, ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών αλλά μόνο κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €, όπου στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου » Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Πινδέων «, με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από δυο κατηγορίες εργασιών (ποσό με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : 60.000,00 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 7-5-2020. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους από τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 19-5-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .

5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΏ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Πύλης.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Πύλης και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

Load More Related Articles
Load More In Τοπικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη…

Ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 1.000τμ στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Πύλης – Τρικάλων, στο ύ…