Dimarxeio-2

Τον δρόμο της διαδικασίας της δημοπράτησης, έχει πάρει το έργο:«Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς»,  του οποίου ως ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίσθηκε η 29η-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., & θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα τo προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από την γεώτρηση της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου ως τον υδατόπυργο της Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς του Δήμου Πύλης.

Με την συγκεκριμένη μελέτη γίνεται εμπλουτισμός του υδατόπυργου Λυγαριάς με νερό που διοχετεύεται με βαρύτητα στο δίκτυο για την αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για την επιχείρηση.

Επιδιωκόμενος στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση από ποσοτική και ποιοτική άποψη, συνεπώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το προτεινόμενο έργο είναι τμήμα μιας συνολικής προσπάθειας της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης, για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Με την συγκεκριμένη μελέτη θα γίνει κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν 2.250,00m αγωγού ονομαστικής διαμέτρου 160mm/ονομαστικής πίεσης 10atm.

Το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.380,00€ ήτοι 59.983,87€ εργασίες και 14.396,13€ Φ.Π.Α (24%) & η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

Ακολουθεί η Περιληπτική Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου…

1. O Δήμος Πύλης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς», με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, προϋπολογισμού 59.983,87€ χωρίς τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά : 6.619,17€ & Σωληνωσεις – δίκτυα : 53.016,63€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940, Αρ 1, μέχρι τις 25-10-2018 (ημέρα Πέμπτη). Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Δεκαπέντε (15) ευρώ. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους από τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτρης Φέκος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. .(ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00π.μ.), στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 5-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

5. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Γόμφων (Τ.Κ. Λυγαριάς & Παλαιομοναστήρου) του Δήμου Πύλης.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης (ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ055) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

Load More Related Articles
Load More In Τοπικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Την τρικαλινή χάλκινη Ολυμπιονίκη Φένια Τζέλη, τίμησε η Π.Ε. Τρικάλων

Την  τρικαλινή χάλκινη Ολυμπιονίκη Φένια Τζέλη μαζί με τους προπονητές της Νίκο Παϊταρίδη …